Ring iPatrol

Våra värderingar

Våra värderingar är närhet, pålitlighet och kvalité.

Närhet

Värdeord är till sin natur allmängiltiga – de ska representera mycket. Närhet betyder i det här fallet både att vara närvarande, det vill säga aktivt engagera sig, och att vara nära i både social och geografisk mening. Närvaro är den speciella känslan av att vara en del av ett sammanhang som tillför något positivt. Samarbetet mellan oss och våra kunder präglas av att vi är närvarande och bjuder på våra bästa sidor, professionalism, engagemang, integritet, öppenhet och respekt.

Närhet till andra medarbetare och till kunder är viktigt i en bransch som präglas av snabba förändringar. För att vara framgångsrika måste vi ständigt förändra och anpassa vårt tjänsteutbud och utveckla vår kompetens. Hög förändringsbenägenhet är en av våra viktigaste framgångsfaktorer. Med närhet, både socialt och geografiskt, får vi insikt och kunskap och vi blir tidigt medvetna om förändringsbehoven. Men närhet avser inte bara våra relationer i arbetslivet. Att ha närhet till familj och vänner och att låta arbete och fritid samverka till en fungerande helhet är viktigt för att vi ska utvecklas som individer.

Pålitlighet

Medarbetare och kunder ska känna att vi är ett företag man kan lita på. Med tydlighet och öppenhet ska vi klargöra förutsättningarna för våra åtaganden, och vi håller det vi lovar. Det skapar en grogrund för ett ömsesidigt gott förhållande och ett långsiktigt samarbete både för kunder och medarbetare.

Vår ambition är att ta ett långsiktigt ansvar för de värden vi förvaltar. Det gäller intellektuella och materiella värden, men även vår gemensamma miljö och vårt samhälle. Varje medarbetare förväntas ta sitt personliga ansvar för vårt gemensamma bästa. Trovärdighet kan bara förtjänas genom att i handling leva upp till våra åtaganden, det vill säga visa att vi är en pålitlig samarbetspartner och en trygg och attraktiv arbetsgivare.

Kvalité

Kvalitén av vårt arbete kan bäst mätas i den nytta vi skapar hos kund. Det är kundens förväntningar som ska infrias och vi ska alltid leverera kvalitet minst i nivå med kundens förväntan. Varje möte med kund ska präglas av närvaro, pålitlighet och resultat. Med öppenhet och serviceanda ska vi säkerställa att all vår kompetens kommer kunden till godo. Du uppmuntras att kombinera din egna professionella kompetens med andra medarbetares för att gemensamt nå målet och infria kundens förväntningar.